top of page
Hva er Selvledelse?

  Gjennom vår oppvekst, kultur og relasjoner blir vi formet, samtidig former vi våre omgivelser gjennom en dyp deltakelse med verden. Sentralt i dette samspillet med oss selv og våre arenaer, er dialogen og våre relasjoner. I den grad vi kan navigere og orientere oss i forskjellige sammenhenger, vil dette gjøre noe med hvordan vi opplever det å være et menneske med en livsverden. Begrepet "Orientering" i en Selvledelse sammenheng kan sees på som et kroppslig kompass der hvor hodet deltar med kroppen din på en måte som muliggjør at kontakt, tilstedeværelse, energi og en følt opplevelse av mening oppstår. Dette er kjernen i Selvledelse. På bakgrunn av dette kan ferdigheter trenes opp slik at vi kan komme nærmere vårt autentiske selv og bevege oss mot det livet som vi anser som betydningsfullt for oss. 

Frosken

Frosken symboliserer skjult skjønnhet,følsomhet og kraft.

 

Den lærer, hvordan man skal vokse fra et nivå til et annet, fra det materialisme til det åndelige. Fra å forstå en lære til en annen og så finne sammenhengene mellom dem. Frosken stiger i voksen tilstand opp fra et miljø til et annet, fra veskenes verden til jorden som representere soliditet og sikkerhet. Frosken representerer evnen til å å akklimatisere deg til ett nytt levevis eller avdekke nye synspunkter. Dens kraft ligger i å kunne harmonisere deg med enhver ny situasjon. Frosken har også med å nære selvet, lære deg med å passe på deg selv. Så den kan hjelpe deg med å gi slipp på negative tanker og ladde opp ditt sinn og din ånd. Vann settes i forbindelse med absorbering og spredning. Så frosken kan hjelpe deg med å få vasket bort gamle ideer og inntrykk som er til hinder for deg i din utvikling. Frosken hjelper deg til å våge og gjøre nye ukjente ting.

Frosken går igjennom et livsløp

Kilde: www.anitabrun.com

frog.webp

Å navigere med oss selv i livene våre, kan oppleves som utfordrede da stadig nye krav stilles på mange plan. Det være seg teknologi som skal mestres, relasjoner som skal fungere og arbeid som skal gjøres i et stadig mer effektivt tempo. Vi er kanskje noens kjæreste, venn, datter, forelder, arbeidstaker eller leder. Alle disse forskjellige disse forskjellige rollene er det ofte knyttet forskjellige forventninger til. Relasjonen til min mor er annerledes enn den til min kjæreste, og min relasjon til min arbeidsgiver er annerledes enn min relasjon til min datter. Dette kan beskrives som et nettverk av relasjoner, og hvis vi legger til usynlige normer, moralske og etiske spilleregler inn i dette nettverket øker kompleksiteten.

Dette kan til tider oppleves som overveldende, gå utover vårt velvære, og det kan oppleves vanskelig å orientere oss og ivareta våre egne behov, samtidig oppleve at vi har retning og mening i livet.

Det som er felles for alt dette er at det er du som opplever alt dette.

Først litt mer informasjon. Jeg personlig er tilhenger av kunnskap som kan være med på å muliggjøre og skape forståelse.

Med forståelse, så mener jeg en opplevd forståelse, hvordan noe føles, hvilke tanker som dukker opp, hva som skjer i kroppen.

Med andre ord forståelse i en Selvledelse sammenheng, er vår evne til å trene opp oppmerksomheten vår til å legge merke til, være nysgjerrig, tåle og etter hvert ha dyp tillit til denne utfoldelsen i vår opplevelse.

Denne formen går kort sagt ut på å orientere oss mot forskjellige deler i oss selv, og gjennom en indre dialog, der hvor jeg veileder deg, får du kontakt med forskjellige deler i ditt indre, du lærer å opprette og ivareta og bli kjent med de forskjellige delene (aspektene) i deg selv, og lærer deg hvordan du kan komme tilbake til mer ro, forståelse, klarhet, energi, flyt og kontakt. Dermed sørger du for at dine deler samarbeider bedre og ikke kommer i konflikt med hverandre som kan gjøre til at du setter deg fast i forskjellige vante mønstre som kan hemme din utvikling, og potensielt går utover dine relasjoner og eskalere negativt stress som i verste fall kan gå utover din helse.

Gjennom denne treningen kan kvaliteten på din egen lydhørhet overfor deg selv og ovenfor andre økes og legge grunnlaget for å oppleve mer flyt, glede og mening.

 

Takk for din oppmerksomhet. ​

Velkommen!

bottom of page